“Event Industry” Association of Serbia

Закони и прописи

Ивент Индустрија Удружење Србије

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Овим законом уређује се оснивање привредних друштава и предузетника, управљање друштвима, права и обавезе оснивача, ортака, чланова и акционара, повезивање и реорганизација (статусне промене и промене правне форме привредних друштава, реорганизација), престанак предузетника и ликвидација привредних друштава.

ЗАКОН О УДРУЖЕЊИМА

Овим законом уређују се оснивање и правни положај удружења, упис и брисање из регистра, чланство и органи, статусне промене и престанак удружења, као и друга питања значајна за рад удружења.

УРЕДБА О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ Covid-19

Прочитај више путем линка испод: